Công Đoàn Trường

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

 

Chủ tịch: Dương Văn Sáng

 

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐH Văn.

- Sinh năm : 1984.

- Email: duongsang084@gmail.com.

- SĐT : 0963971284.

- Địa Chỉ: Thôn Km 3 Na Hối Bắc Hà Lào Cai.

2

Phó chủ  tịch : Sùng Seo Chủ

- Chức vụ: Tổ phó tổ khối 2+3.

- Học Hàm: 

- Trình Độ: CĐSPTH

- Sinh năm : 1988.

- Email: chusung07@gmail.com.

- SĐT : 0977638019.

- Địa Chỉ: Đội 2 - Bản Liền - Bắc Hà - Lào Cai.

3

Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: TCSPTH

- Sinh năm : 1979.

- Email: 

- SĐT : 0355109345

- Địa Chỉ: Xã Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai.

4

Nông Thị Mủi

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐHSPTH.

- Sinh năm : 1984.

- Email: nongthimui84@gmail.com.

- SĐT : 01658931511.

- Địa Chỉ: Đội 2 - Bản Liền - Bắc Hà - Lào Cai.

5

Thèn Hải Âu

- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐH Sử.

- Sinh năm : 1981.

- Email: dangvibacha@gmail.com.

- SĐT : 01686809539.

- Địa Chỉ: Thôn Bắc Hà 4 TT Bắc Hà.