Tổ Khối 2 và 3

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

 

Tổ trưởng: Nguyễn Bích Hoa

 

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐHSPTH.

- Sinh năm : 1977.

- Email: tuhoa0910@gmail.com.

- SĐT : 01674774559.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Na Quang 2 - Bắc Hà- Lào Cai.

2

Tổ Phó: Vàng Thùy Yêu

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:.

- Trình Độ: TCSPTH.

- Sinh năm : 1989.

- Email: yeubanlien@gmail.com

- SĐT : 01686595688.

- Địa Chỉ: Xã Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai.

3

Vàng Thị Thương

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1980.

- Email: vangthuongnc@gmail.com.

- SĐT : 01673502090.

- Địa Chỉ: Xã Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai.

4

Vàng Thanh Nhiệm

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:.

- Trình Độ: TCSPTH.

- Sinh năm : 1991.

- Email: Nhiemchuyen@gmail.com.

- SĐT : 0986298092.

- Địa Chỉ: Xã Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai.

5

Hà Tiến Vinh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐHSPTH.

- Sinh năm : 1974.

- Email: vinhptdtbtthbl@gmail.com.

- SĐT : 01685022135.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Na Quang 2- Bắc Hà - Lào Cai.

6

Vàng Thị Nguyên

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐHSPTH.

- Sinh năm : 1982.

- Email: vangnguyenblbh1@gmail.com.

- SĐT : 01694620279.

- Địa Chỉ: Xã Bản Liền- Bắc Hà- Lào Cai.

7

Vùi Thị Viện

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1977.

- Email: nhungthoi1234@gmail.com.

- SĐT : 01662440942.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Na Quang 2- Bắc Hà - Lào Cai.