Tổ Khối 4 và 5

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

 

Tổ trưởng: Nông Thị Mủi

 

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại học.

- Sinh năm : 1984.

- Email: nongthimui84@gmail.com.

- SĐT : 01658931511.

- Địa Chỉ: Đội 2 - Bản Liền -BH- LC.

2

Tổ Phó: Sùng seo Chủ

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: Cao đẳng.

- Sinh năm : 1988.

- Email: chusung07@gmail.com.

- SĐT : 0947050614.

- Địa Chỉ: Khu Chu Tủng Bản Liền - BH- LC.

3

Lâm Ngọc Quyên

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: Cao đẳng.

- Sinh năm : 1986.

- Email: ngocquyenbh86@gmail.com.

- SĐT : 0962122948.

- Địa Chỉ: Na lang- Tà chải - BH - LC.

4

Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:.

- Trình Độ: TCSPTH.

- Sinh năm : 1979.

- Email: phamngathbl@gmail.com.

- SĐT : 01655109345.

- Địa Chỉ: Km3 - Na Hối -BH-LC.

5

Đào Trọng Thắng

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: Cao đẳng.

- Sinh năm : 1987.

- Email: thangyen22@gmail.com.

- SĐT : 01678989979.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Na Quang 2- Bắc Hà - Lào Cai.

6

Vàng Văn Bình

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: Cao đẳng.

- Sinh năm : 1969.

- Email:

- SĐT : 01686009511.

- Địa Chỉ: Xã Bản Liền- Bắc Hà- Lào Cai.

7

Lâm Thị Hoa

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1976.

- Email: hoalambl@gmail.com.

- SĐT : 01629432717.

- Địa Chỉ: Xã Bản Liền- Bắc Hà- Lào Cai.