Tổ Tự Nhiên

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

 

Tổ trưởng: Trần Thế Anh

 

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1982.

- Email: huongcomayth86@gmail.com

- SĐT : 0943646058.

- Địa Chỉ: Na Hối – Bắc Hà.

2

Tổ Phó: Lương Thị Thanh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1988.

- Email: chongaynanglen884@gmail.com

- SĐT : 0987081411.

- Địa Chỉ: Trì Quang – Bảo Thắng – Lào Cai.

3

Trần Văn Tùng

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1989.

- Email: trantung26789@gmail.com

- Dân tộc: kinh .

- SĐT : 0964635556.

- Địa Chỉ: Nậm Mòn - Bắc Hà - Lào Cai.

4

Nguyễn Đình Ánh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

- Sinh năm : 1980.

- Email: nguyendinhanh80@gmail.com

- Dân tộc: kinh .

- SĐT : 0983168921.

- Địa Chỉ: Xuân Quang - Bảo Thắng – Lào Cai.

5

Nguyễn Bình Nguyên

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

- Sinh năm : 1989.

- Email: nguyenbinhbh89@gmail.com

- SĐT : 0974148648

- Địa Chỉ: Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai.

6

Sùng Anh Tuấn

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: Cao Đẳng.

- Sinh năm : 1980.

- Email: tuanbanlien@gmail.com

- SĐT : 01675062668.

- Địa Chỉ: Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai.

7

Giàng Thị Dua

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1994.

- Email: ruanina94@gmail.com.

- SĐT : 01655637608.

- Địa Chỉ: Lầu Thí ngài – Bắc Hà – Lào Cai.