Hiệu Trưởng : Trần Huy.

SĐT: 0976778872

Email nhà trường: th_thcsbanlien@bacha.edu.vn